CSR REPORTS 2020

3 Editorial CSR, SDGs, ESG και αρκετά ακόμη αρκτικόλεξα είτε έχουν μπει ήδη στη ζωή μας είτε ετοιμάζο- νται να κάνουν δυναμική εμφάνιση, όπως θα διαβάσετε σε επόμενες σελίδες της έκδοσης, στο αμέσως προσεχές διάστημα όσον αφορά τη Λογοδοσία Αειφορίας. Πρόκειται σαφώς για μια ξεκάθαρη ένδειξη πως το sustainability reporting μπαίνει σταδιακά στην πιο ώριμη περίοδό του. Βέβαια, αυτό υποχρεώνει την πρακτική να βελτιώνεται συνεχώς και τις επι- χειρήσεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προ- σπάθεια για να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις. Όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατη έκδοση της έρευνας C&S, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του OHE (Sustainable Development Goals-SDGs) απο- τελούν παγκόσμιο σημείο αναφοράς σχετικά με την πρακτική της Λογοδοσίας Αειφορίας. Αν και η ξεκάθαρη και συγκεκριμένη αναφορά στους SDGs, όσον αφορά τα προαπαιτούμενα λογοδοσίας, παραμένει περιορισμένη, συνή- θως οι Στόχοι υπονοούνται μέσω των θεμάτων που προσεγγίζονται. H έρευνα επίσης κατα- δεικνύει πως η «ευθυγράμμιση στο πεδίο των αναφορών βιωσιμότητας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με την ανάγκη για μεγαλύτερη και ου- σιαστικότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών που δημιουργούν τα πρότυπα, τις εταιρείες που δημοσιεύουν απολογισμούς, τους χρήστες των πληροφοριών, τις ρυθμιστικές και τις νομοθε- τικές αρχές, να γίνεται ολοένα και πιο επιτα- κτική, προκειμένου να βελτιωθεί και η ποιό- τητα των εκθέσεων. Tην ίδια ώρα, τα κριτήρια ESG κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Πρόκειται για περιβαλλοντικά (Enviromental) κριτήρια, τα οποία εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυ- σικού περιβάλλοντος, τα κοινωνικά (Social) κριτήρια, που εξετάζουν πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζομένους, τους προμη- θευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, και, τέλος, η εταιρική διακυβέρνηση (Governance) ασχολείται με την ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις ερ- γασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Edelman, οι επενδυτές προτιμούν σαφώς εταιρείες με συγκεκριμένη δράση στον τομέα ESG, την οποία φυσικά θέλουν να μπορούν να την αξιολογήσουν μέσα από εμπεριστατωμένη σχετική μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 600 θεσμικοί επενδυ- τές από έξι διαφορετικές χώρες, τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιαπωνία, οι επενδυτές πλέον ασκούν μεγαλύτερη πίεση στα Διοικητικά Συμ- βούλια των εταιρειών για την επίτευξη κοινω- νικών και άλλων βασικών στόχων. Μάλιστα, το 69% των συμμετεχόντων τονίζει ότι θέλει να δει έναν τρόπο σύνδεσης μεταξύ της αμοιβής των ανώτατων στελεχών και των κριτηρίων της ESG, ποσοστό το οποίο είναι κατά 17 μο- νάδες μεγαλύτερο από την αντίστοιχη έκθεση του 2019. Όπως φαίνεται, πλέον ο ρόλος του CEO και η επιτυχία του δεν κρίνεται μόνο από τον τζίρο, τα κέρδη και υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, αλλά και από τα όσα κατορθώνει να επιτύχει όσον αφορά τη συνει- σφορά του οργανισμού στο περιβάλλον και την κοινωνία, πάντα υπό συνθήκες άρτιας εταιρι- κής διακυβέρνησης. Οι συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Βαγγέλης Παπαλιός ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λίνα Τσαγκαράκη-Ξένου ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δημήτρης Τσουκαλάς ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πέτρος Αντωνάκης, Xρήστος Λογαράς Λιλή Καρακώστα, Γιάννης Κόνσολας Ηλίας Κυριαζής BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER Κωνσταντίνος Παπαλιός CSR BUSINESS UNIT MANAGER Αγάθη Ζορμπά ΥΠΕΥΘΥΝH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Mέμα Κατωπόδη MARKETING EXECUTIVE Μαρία Τσώνου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παναγιώτα Γεωργιάδη ΥΠΟΔΟΧΉ ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ Άννα Μηλιάδη ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Θυμιανός ART DIRECTOR Χρήστος Κ. Πουλάκης ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κώστας Κρίκος ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πηνελόπη Χατζηδημητρίου DIRECTION BUSINESS NETWORK Μ. ΑΣΙΑΣ 43, 152 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ TΗΛ: 210 77 12 400, FΑΧ: 210 77 13 343 e-mail: info@direction.gr www.direction.gr CSR REPORTS: Ετήσια ειδική έκδοση για Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISSN: 2408-0519 Οι απόψεις των συντακτών των δημοσιευμάτων δεν αποτελούν αναγκαία και απόψεις του εκδότη και του ιδιοκτήτη του περιοδικού. Απαγορεύεται η αναδημοσί- ευση, η αναπαραγωγή ή μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Contents of this publication may not be reproduced in whole or in part without prior written permission by the publisher. Vangelis Papalios, Publisher. DIRECTION BUSINESS NETWORK 43, M. ASIAS STR., 152 33 HALANDRI, GREECE, ΤEL.: (+30) 210 77 12 400 , FAX: (+30) 210 77 13 343 e-mail: info@direction.gr , www.direction.gr

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=