CSR Review #69

CSR Review 35 θώρα μοναδικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας για τα οποία υπάρχει παγκόσμια ζήτηση. Μπλε Οικονομία και Aegean Cargo Sailing Με άξονα την ανάπτυξη της θαλάσσιας μεταφοράς ελληνικών προϊόντων υψηλής ποιότητας από μικρές μονάδες παραγωγής, με σχεδόν μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα, θέλουμε να ενι - σχύσουμε την Μπλε Οικονομία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να συνεισφέρουμε στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Αυτό το πετυχαίνουμε με τους εξής τρόπους: • Τα ιστιοπλοϊκά μας ταξιδεύουν μόνο με τη δύναμη του ανέμου, προωθώντας την οικολογική μεταφορά. • Οι χερσαίες διαδρομές, όπου είναι εφικτό, γίνονται με ποδήλατο ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο (φορτισμένο με ηλιακή ενέργεια). Ένα ξύλινο ποδήλατο, που χρηματοδοτείται από την COCO-MAT.bike, ταξιδεύει μαζί μας και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των αγα - θών στην ξηρά. • Χρησιμοποιούμε ηλιακούς συλλέκτες για τις ηλεκτρικές συ - σκευές, τα φώτα και το ψυγείο για τα ευπαθή προϊόντα. • Επισκευάζουμε-επαναχρησιμοποιούμε-ανακυκλώνουμε, για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας, αντί να χρη - σιμοποιούμε πλαστικό μίας χρήσης. • Όλα τα γεύματα παρασκευάζονται τοπικά και μαγειρεύονται με οργανικά συστατικά. Οι προμήθειες επί του σκάφους προέρχο - νται επίσης από ντόπιους παραγωγούς. Προϊόντα με σήμανση «Μεταφέρονται με τα πανιά και τον άνεμο» Τα προϊόντα του δικτύου Aegean Cargo Sailing φέρουν ειδική σή - μανση (αυτοκόλλητο) «Μεταφέρονται με τα πανιά και τον άνεμο». Υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη τάση των καταναλωτών προς τα υγιεινά οργανικά προϊόντα, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλ - λον με την παραγωγή τους. Επίσης, αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο η μεγάλη αξία της τοπικής εποχικής διατροφής, τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τη βιωσιμότητα των τοπι - κών οικονομιών. Στα νησιά και τα παράλια του Αιγαίου γίνεται παραγωγή μοναδικών προϊόντων από ντόπιες ποικιλίες, τα οποία μεταποιούνται με παραδοσιακές τεχνικές. Η μεταφορά τους με τη δύναμη του ανέμου συνεισφέρει στη δημιουργία ενός νέου brand προϊόντων που παράγονται, μεταποιούνται και μεταφέρονται με παραδοσιακό και οικολογικό τρόπο. Ήδη στο δίκτυό μας περιλαμ - βάνονται 15 σημεία πώλησης/διάθεσης στο Αιγαίο, όπου οι κατα - ναλωτές μπορούν να βρουν τα μοναδικά προϊόντα του Αιγαίου με την ειδική σήμανση. Τα προϊόντα τοποθετούνται σε ειδικά stands, ώστε να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα και να αναδεικνύεται η οι - κολογική τους αξία. Εναλλακτικός Τουρισμός και Aegean Cargo Sailing Το 2020, αποφασίσαμε να εντάξουμε στη δραστηριότητα του Aegean Cargo Sailing και την τουριστική διάσταση, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του εγχειρήματός μας. Από φέτος θα δίνεται η δυνατότητα να ταξιδεύουν μαζί μας οικολογικά ευαισθητοποιημένοι επισκέπτες ως μέλη πληρώματος (paying crew) που επιθυμούν να έχουν μια μοναδική ιστιοπλοϊκή εμπει - ρία και παράλληλα να γνωρίσουν τα προϊόντα και τον πολιτιστικό/ φυσικό πλούτο τουΑιγαίου, να ενημερωθούν για καλές αγρο-κτη - νοτροφικές πρακτικές και να σχετιστούν με τοπικά περιβαλλοντικά εγχειρήματα. Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες (παραγω - γούς και εμπόρους τοπικών προϊόντων, δημοτικές αρχές, πολιτι - στικούς συλλόγους, οικολογικές οργανώσεις, ναυτικούς ομίλους κ.ά.), οργανώνουμε στους προορισμούς κάθε ιστιοπλοϊκού κυ - κλικού γύρου ενδιαφέρουσες δράσεις για τα διεθνή πληρώματα, όπως: • Οργάνωση επισκέψεων σε μονάδες παραγωγής και καταστή - ματα πώλησης τοπικών προϊόντων, μονάδες εναλλακτικού του - ρισμού, περιβαλλοντικά πάρκα κ.ά. • Οργάνωση παρουσίασης του εγχειρήματος Aegean Cargo Sailing και της δράσης του, καθώς και της ιστορικής σημασίας και παράδοσης της ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα. • Οργάνωση καθαρισμού μέρους ακτής, σε συνεργασία με τοπι - κές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η δράση μας σε αριθμούς To 2017, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος τουΑιγαίου με το ιδι - όκτητο ιστιοπλοϊκό σκάφος του Λουκά Γκουρτσογιάννη PELAGO (31 ft / 9.5mBALATON 31) σε 6 νησιά, όπου παρελήφθησαν δείγ - ματα από παραγωγούς βιολογικών τοπικών προϊόντων και μετα - φέρθηκαν σε πλήθος ελληνικών νησιών αλλά και την Αθήνα. Το βίντεο που δημιουργήθηκε για τη δράση προβλήθηκε στις ΗΠΑ και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό, ενώ αποτέλεσε την αφορμή για τη μεταφορά ενός τόνου ελαιόλαδου Καλαμάτας στην Ιταλία με τελικό προορισμό τη Ζυρίχη. Το 2018, πρώτα μεταφέρθηκαν με το PELAGO, 1.000 λίτρα ελαιολάδου από την Καλαμάτα στην Ιταλία με τελικό προορισμό τη Ζυρίχη (η μεταφορά τους συνεχίστηκε με ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το λιμάνι της Civitanova). Κατόπιν έγινε ο γύρος 18 νησιών του Αιγαίου με το ενοικιαζόμενο σκά - φος AVRORA (GIB SEA 43, 13m), κατά τη διάρκεια του οποίου έγιναν συναντήσεις με παραγωγούς, εμπόρους, δημοτικές αρχές και ναυτικούς ομίλους, που ενημερώθηκαν για το εγχείρημα και εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκετοί παραγωγοί διέθεσαν δείγματα των προϊόντων τους, τα οποία μεταφέρθηκαν με το ιστι - οπλοϊκό σκάφος σε καταστήματα άλλων νησιών, με αποτέλεσμα

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=