ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020

104 ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020 Γιάννης Καντώνιας, Αντιπρόεδρος, Cosmos Aluminium Απόλυταδικαιωμένοι γιατονπολυετήαγώναμαςμέσααπόαντίξοες επιχειρηματικάσυνθήκες Θαθέλαμε να ευχαριστήσουμε γιαακόμαμιαφορά την εταιρείαDicectionBusinessNetwork για την τιμητικήδιάκρισηπουμαςπροσέφερε με τοβραβείο «ΧρυσοίΠρωταγωνιστές τηςΕλληνικήςΟικονομίας της δεκαετίας 2010-2020» . Τόσο εμείς όσοκαι οι 180εργαζόμενοί μας αισθανόμαστε απόλυταδικαιωμένοι για τονπολυετήαγώναμαςμέσασε αντίξοες επιχειρηματικάσυνθήκες, και ηαναγνώρισηαυτήαποτελεί ουσιαστικά την επιτομή τηςπροσπάθειας αυτής. Επιπροσθέτως, ηαναγνώριση τωνπεριβαλλοντικών ευαισθησιώνπουαναδεικνύουμεως εταιρεία, με τοβραβείοSolidarityπουμας απενεμήθη, μας γεμίζει με ικανοποίησηκαι ευτυχίαότι οι προσπάθειέςμας δενπάνε χαμένες.Η εταιρείαμας, πουγεννήθηκεστηΛάρισαμε την έναρξη τηςπαγκόσμιας κρίσης, το 2008, και ανδρώθηκεμέσαστην ελληνικήκρίση, κατάφερεμέσασε 12 χρόνιαναθεωρείται μιαδιακεκριμένηεκπρόσωπος τηςβιομηχανίας τηςμε 99%εξαγωγέςσε όλη τηνΕυρώπηκαι συνολικά σεπερισσότερες από 30χώρες, μεπαγκόσμιααναγνωρισιμότητααπό τον κλάδο τουαλουμινίουκαι μερεκόρεπενδύσεωνστην ελληνική κατηγορίαδιέλασης αλουμινίου. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναπαράδειγμασυνεργασίας τωνφυσικώνπαραγωγικώνδυνατοτήτων της χώραςμας με τις νέες τεχνολογίεςσε ένααπόλυτα ισορροπημένοπεριβάλλονμε το χαμηλότεροδυνατόαποτύπωμαστην ίδια τηφύση. Αυτό είναι και το καθημερινόμας κίνητρο γιανασυνεχίζουμε και να εξελισσόμαστε». COSMOS ALUMINIUMΑ.Ε. HCosmosAluminiumιδρύθηκε τοκαλοκαίρι του2007, διακρίνοντας τηνανάγκη τηςπαγκόσμιαςαγοράςαλουμινίουγιαποιοτικέςυπηρεσίες.Ηπαραγωγήπροφίλ αλουμινίουξεκίνησεστοτέλος τουκαλοκαιριούτου2008.Παρότι πρόκειται γιανέα εταιρείαστοχώρο,ωστόσοτασυσσωρευμένααποθέματαεμπειρίας της είναι πολύτιμα.Ηανώτατηδιοίκησητης εταιρείαςπροέρχεται απόμίααπότιςπαλαιότερες και πιογνωστές εταιρείεςδιέλασηςαλουμινίουστον ελλαδικόκαι ευρωπαϊκόχώρο, ενώ παράλληλαόλαταστελέχητης είναι άριστοι γνώστες των τεχνικώνδιέλασης και της αγοράςαλουμινίου.Με κριτήριοτηνποιότητατουτεχνολογικούτης εξοπλισμού, ηεταιρείακατατάσσεται ανάμεσαστιςπιοπροηγμένες τεχνολογικάεταιρείες του κλάδουστηνΕυρώπηκαι πρώτηστον ελλαδικόχώρο.Ηεταιρείαλειτουργεί σεπλήρηανάπτυξη3 γραμμέςδιέλασης, πουτηςπροσδίδουνπαραγωγικήδυνατότητα πολύμεγαλύτερητωναντίστοιχωνυφιστάμενωνπαραγωγικώνμονάδων και μπορεί ναδιαχειριστεί κράματααλουμινίουσχεδόνόλων των τύπων (ακόμακαι ειδικών). Γιατην ελαχιστοποίησητων νεκρών χρόνωνστηνπαραγωγήκαι τωνπεριθωρίων λάθους, επένδυσεσεμιαρομποτικής τεχνολογίαςαποθήκημητρών χωρητικότηταςάνωτων 6.000μητρών και σε ένααυτόματοσύστημαδιακίνησης και τοποθέτησηςμητρώνπροςπαραγωγή. Τοτμήμασυσκευασίας τηςCosmosαριθμεί 4υπερσύγχρονες γραμμές, οι οποίεςπροσφέρουν περισσότερεςαπό 10διαφορετικούς τύπουςσυσκευασίας, καλύπτονταςοποιαδήποτεαπαίτησηπροκύψει.Ηαποθήκητης είναι μιακλειστούτύπουαποθήκηόπουέναπλήρωςανεπτυγμένοσύστημαδιαχείρισηςαποθηκών (WMS) ελέγχει μερομπότόλητη διαδικασίααποθήκευσης τωνπροφίλ. Αυτήν τηστιγμήστηνCosmosAluminiumαπασχολούνται 185 εργαζόμενοι. Στην εταιρεία, ηασφάλειακαι ηυγείαείναι οπρωτεύωνστόχος τωνδιαδικασιών της και ηβάσητων επιχειρηματικών τηςπλάνων. Τοανθρώπινο δυναμικότηςδεν είναι απλώς έναακόμημέρος τηςπαραγωγικήςαλυσίδας, αλλάηκινητήριοςδύναμηγιαταόνειρακαι τιςφιλοδοξίες της.ΗCosmosAluminiumδραστηριοποιείται σεπανευρωπαϊκόεπίπεδοκαι απευθύνεται κυρίωςσεμεγάλουςδιανομείς και εμπόρουςμετάλλων, προμηθεύονταςμιαευρείαγκάμααγορώνόπωςμεταφορές, αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευές, μηχανολογικός εξοπλισμός και αυτοματισμοί, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές, εσωτερικήςδιακόσμησης. Το2020ξεκίνησε έναφιλόδοξοτριετές επενδυτικόπρόγραμμα, συνολικούύψους 45 εκατ. ευρώγιατηνπροσθήκημιας νέας γραμμήςπαραγωγής, χυτήριοανακύκλωσης καθώς και τριών νέωνυπερσύγχρονωνθαλάμων, γιαναστεγαστούν τοτμήμαφορτώσεων και μιαεπιπλέον αυτόματηαποθήκηδιαχείρισης ετοίμουπροϊόντος χωρητικότητας 3.000τόνων.Ησυνολικήπαραγωγικήδυναμικήτης εταιρείας έτσι θαδιπλασιαστεί απότις 27.000τόνους/χρόνοτο2017 σε 55.000τόνους/χρόνομέσασεμιαπενταετία. Σχεδόνόληη παραγόμενηποσότητα (99,7%) εξάγεται.Οι συνολικέςπωλήσεις της εταιρείας γιατο2020έφτασαν τα 113 εκατ. ευρώ, πουανταποκρίνονται σε 43.000τόνους και είναι τοαπόλυτοόριοπαραγωγήςπριν τηνολοκλήρωσητων νέων επενδύσεων το2022, ενώγια τοτρέχον έτοςαναμένεται αύξησητζίρουσχεδόν 30%δηλαδήπερισσότερααπό 145 εκατ. ευρώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2019 2010 ΜΕΤ. (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 112.639.000 31.777.303 254,46 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 5.798.000 -428.896 1.451,84 Γιάννης Καντώνιας, Αντιπρόεδρος

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=