ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020

46 ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020 Γιάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωτσόβολος - Dixons South East Europe Είμαστευπερήφανοι πουσταθήκαμεάξιοι τωναπαιτήσεωνκαι τωνπροσδοκιών Ηέξαρση τηςπανδημίας και οι ραγδαίεςμεταβολέςστις ανάγκες τωνπελατών και συνεργατώνμας, μας έκανανπιοδυνατούς, πιο ευέλικτους και έτοιμους νααντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία.Μέσασε λίγο χρόνοόληηστρατηγικήκαι πολιτική της εταιρείας άλλαξε, μεσκοπό ναδημιουργηθεί ένας ασφαλής αλλά ταυτόχρονα γρήγορος τρόπος νακαλυφθούν όλες οι καταναλωτικές ανάγκες. Σε γενικές γραμμές, ηαντιμετώπιση των νέωνπροκλήσεων έγινε άμεσακαι εύκολα, χάρηστηνπλήρως καταρτισμένηκαι αφοσιωμένηομάδα της εταιρείας.Παράλληλαμε τιςυψηλές απαιτήσειςπουπροκάλεσεηπανδημία, συνεχίσαμεμεσθένος τις επενδύσειςστονψηφιακόμετασχηματισμό, στηναναβάθμιση τωνσυστημάτων, αλλάκαι στην εισαγωγήαυτοματισμών επόμενης γενιάςστην εφοδιαστικήμας αλυσίδα, με στόχο τηβελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας τωνπελατώνμαςμέχρι και το «τελευταίομίλι». Γινόμαστεσυνεχώς αρωγοί των εξελίξεων και οργανωνόμαστεμε τον καλύτεροδυνατό τρόπο, γιατί απώτεροςστόχος της εταιρείαςμας είναι να ενδυναμώνουμεσυνεχώς τους ανθρώπους να ζήσουνμιακαλύτερηζωήμε την τεχνολογία. Παράλληλαμε τις εξελίξεις της εποχής, καταφέραμε και δώσαμεπνοήσε ένα εξίσουπολύσημαντικόκοινωνικόπρόγραμμα, το «Τεχνολογία ΧωρίςΕμπόδια», σκοπός τουοποίουείναι ναδημιουργήσει όλες τιςυποδομές και υπηρεσίες για ίσηπρόσβασηαπόόλουςστην τεχνολογία, τόσοσεφυσικόόσοκαι σεψηφιακόπεριβάλλον. Όληαυτήησυντονισμένηπροσπάθειακαι οαγώνας της εταιρείας την τελευταία χρονιά είχανως αποτέλεσμανα ενισχύσουμε ακόμαπερισσότερο τηθέσημαςστηναγοράκαι είμαστευπερήφανοι πουσταθήκαμε άξιοι τωναπαιτήσεων και προσδοκιών. Όλοι εμείςστηνΚωτσόβολος υποσχόμαστεπως θασυνεχίσουμε ναπιστεύουμε και να επενδύουμεμε θέσεις και δράσειςπουφέρνουν την τεχνολογίαπιοκοντάστονάνθρωπο, προς όφελος τηςποιότητας ζωής και καθημερινότητάς του. RETAILERS ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΕΒΕ ΗΚωτσόβολος, ημεγαλύτερηαλυσίδαηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στην Ελλάδα με 93 καταστήματα, ένααπό ταπιοδημοφιλήweb site της Ελλάδας, με ένααπό ταμεγαλύτερα τηλεφωνικάκέντρακαι με τηφετινή της επέκτασηστην κυπριακήαγοράμε δύοκαταστήματα, στηΛεμεσόκαι στηΛευκωσία, τοηλεκτρονικό κατάστημαkotsovolos.cy και το τηλεφωνικό της κέντρο, συνεχίζει με πάθος και αφοσίωση τοόραμά της γιαμιακαλύτερη ζωή γιαόλους τους ανθρώπους μέσα από την τεχνολογία. Ως ένας κορυφαίος προορισμός τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ηΚωτσόβολος προσφέρει μιαμεγάλη γκάμαηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στους πελάτες της, αλλάκαι έναν νέοολοκληρωμένοκόσμοκαινοτόμων υπηρεσιών, προσαρμόζοντας συνεχώς τηλειτουργία της πάνταπρος όφελος των καταναλωτών, ώστε να έχουν πάντααυτόπουθέλουν, εύκολα, γρήγορα, απλάκαι με ασφάλεια. Ηεταιρεία, αναγνωρίζοντας πως τομυστικόσυστατικό της επιτυχίας της είναι ηομάδα της, οι 2.700άνθρωποι που την απαρτίζουν και αποτελούν τηραχοκοκαλιά της Κωτσόβολος, πληθαίνουν συνεχώς, εξελίσσονται και συνεργάζονται σε έναασφαλές και ελεύθεροπεριβάλλον, όπως έχει επικοινωνήσει και συμβολικάμε την υπογραφή της ΧάρταςΔιαφορετικότητας.Μεγάλοκομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας αποτελεί τα τελευταία χρόνιαη εταιρικήκοινωνικήδράση της. Καθώς ηαγάπηκαι ηυποστήριξη τουκόσμουπρος την Κωτσόβολος είναι ανεκτίμητη, προκύπτει ηαυτονόητηανάγκη να επιστρέψει όσαπερισσότεραμπορεί γιακαλόσκοπό. Το τελευταίοκοινωνικό έργοπου έχει θέσει σε τροχιάκαι αναπτύσσει συνεχώς, αφορά τηδημιουργίαπρόσβασης στην τεχνολογίααπόόλους.Μέσααπό τοπρόγραμμα «Τεχνολογία χωρίς εμπόδια» και σύμφωναμε ταπιστεύωτης Κωτσόβολος, όλοι είναι Ίδιοι στιςΑνάγκες - Ίσοι στην Τεχνολογίακαι γι’ αυτόη εταιρείαβρίσκεται δίπλασε όλους τους ανθρώπους και τους ενδυναμώνει μέσααπό την τεχνολογία να ζήσουν μιακαλύτερη ζωή. ΕΤΗ 2010 - 2019 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 4.063.891.236 Κώστας Σταματάκης, Chief marketing officer

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=