ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

22 Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1902 Ο Όμιλος Τιτάν είναι μια διεθνής εταιρεία δομικών υλικών, με μακροχρόνια δέσμευση να υπηρετεί τις πιο θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλ- λοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη, με υπευθυνότητα και ακεραιό- τητα. Ο Τιτάν ιδρύθηκε το 1902 στην Ελλάδα και έχει αναπτυχθεί σε μια διεθνή εταιρεία με παρουσία σε 14 χώρες, ενώ διαθέτει εργοστάσια τσιμέντου σε 10 από αυτές: τρία στην Ελλάδα, δύο στην Αίγυπτο, δύο στις ΗΠΑ και από ένα στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Βραζιλία (κοινοπρα- ξία), το Κόσοβο, τη Σερβία και την Τουρκία (κοινοπραξία). Ο όμιλος έχει επίσης παρουσία στον Καναδά, την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζομένους παγκοσμίως και έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα που ανέρ- χεται σε 27 εκατομμύρια μετρικούς τόνους τσιμέντου και τσιμεντοειδών υλικών. Οι δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν, επίσης, την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή έτοιμου σκυροδέ- ματος, αδρανών υλικών, ιπτάμενης τέφρας, κονιαμάτων και άλλων δομικών υλικών. Το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου του Τιτάνα ιδρύθηκε στην Ελευσίνα και η παρουσία του ομίλου στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή. Διαθέτει 3 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, 1 μονάδα άλεσης, 1 μονάδα παραγωγής κονιαμάτων, 27 μονάδες ετοίμου σκυροδέματος και 26 λατομεία, ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζομένους. Δημιουργεί αξία μέσω της μετατροπής των πρώτων υλών σε δομικά προϊόντα, τη διανομή τους στους πελάτες και την παροχή συναφών υπηρεσιών, υπηρετώντας την κοινωνική ανάγκη για ασφαλή, ανθεκτικά και οικονομικά προσιτά κτίρια και υποδομές. Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους, τοπι- κές κοινότητες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αυξάνει την αξία που δημιουργείται για όλους, ενώ ταυτόχρονα συμβάλ- λει στην προώθηση των θεμάτων που θεωρούνται πιο ουσιώδη για τον όμιλο, σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επενδύει σταθερά στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, εστιάζοντας κυρίως στη βιώσιμη ανάπτυξη του ομί- λου και πιο συγκεκριμένα, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση των εκπομπών CO 2 , στην κυκλική οικονομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προώθησε το 2018 την «Ψηφιακή Πρωτοβουλία» (“Digital Initiative”), με στόχο την εφαρμογή βέλτιστων ψηφιακών πρακτικών στα εργοστάσια τσιμέντου, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα, την ποιότητα, καθώς και τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της. Επίσης, συμμετέχει σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη υλικών με βάση το τσι- μέντο. Συμμετέχει ενεργά σε παγκόσμιες συνεργασίες και σε διεθνείς οργανισμούς που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030 του ΟΗΕ. Είναι μεταξύ των πρώτων 500 που υπέγραψαν το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC) και αποτελεί ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), του Παγκόσμιου Επιχειρη- ματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA). Ο Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής - Wholesale Products της Τράπεζας Πειραιώς, και ο Ιωάννης Πανιάρας, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ελλάδας & Εταιρικών Υποθέσεων της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=