ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

38 ΔΕΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παρα- γωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει ανέρχεται σε 11,3 GW και αντιπροσωπεύει περίπου το 54,3% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των 930MW των δύο προς αποεπένδυση θυγατρικών της εταιρειών Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.). Το ενεργειακό της μείγμα περιλαμβάνει λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκατα- στάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι κάτοχος του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μέσης και Χαμηλής Τάσης, μήκους περίπου 240.000 χιλιομέτρων και Υψηλής Τάσης, μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων), του οποίου Διαχειριστής είναι η, κατά 100% θυγατρική της εταιρείας, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκατέστησε ΑΠΕ (το 1982), δραστηριοποι- είται σήμερα μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά. Το 2018, η ΔΕΗ παρήγαγε 27,4 TWh, οι οποίες μαζί µε τις 2,4 TWh που εισήγαγε, κάλυψαν το 47,9% της συνολικής ζήτη- σης. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από λιγνίτη (40,6%), πετρέλαιο (16,8%), φυσικό αέριο (23,2%), υδατι- κούς πόρους (18,5%) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (0,9%). Οι περίπου 6,9 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ κατανάλωσαν κατά το 2018 το 81,9% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που δόθηκε προς τελικούς πελάτες στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας, με συνολικές επενδύσεις που ξεπερ- νούν τα 3,4 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία, οι οποίες συμβάλλουν στην ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης τα επόμενα χρόνια. Η ΔΕΗ εισέρχεται σε μια νέα φάση, κατά την οποία σχεδιάζει να μετασχηματισθεί σε μια μοντέρνα, σημαντικά εξωστρε- φή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, χτίζει στρατηγικές συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επενδύοντας σε τελευταίας τεχνο- λογίας, φιλικούς προς το περιβάλλον, σταθμούς παραγωγής, με έμφαση στις ΑΠΕ. Μέχρι το 2030, στα στρατηγικά σχέδια της ΔΕΗ περιλαμβάνεται η κατασκευή και απόκτηση ΑΠΕ ισχύος τουλάχιστον 2GW, που μεταφράζεται σε δεκα- πενταπλασιασμό της αντίστοιχης σημερινής ισχύος. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η ΔΕΗ προχωρά σε ευρείες οργανωτικές αλλαγές για τη δυναμική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε έργα ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε έργα των Δικτύων Διανομής, δεδομένης της σταθερής τους απόδοσης. Επιπλέον, στοχεύει στη δραστη- ριοποίηση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και ιδιαίτερα στο Φυσικό Αέριο, στην αγορά του οποίου προετοιμάζει δυναμι- κή είσοδο εντός του 2019. ΕΤΟΣ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 4.847.036.000 223.423.000 163.136.000 Ο Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε., Γεώργιος Ανδριώτης

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=