ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

61 To 2019 γιορτάζουμε μισό αιώνα πα- ρουσίας μας στην Ελλάδα. Ηαρχή γίνεται το 1969, με την εμφιάλωση του πρώτου μπουκαλιού Coca-Cola στην Ελλάδα. Πρόκειται για την αφετηρία μιας πορείας που μετρά πια μισό αιώνα αδιάκοπης παραγωγικής δραστηριό- τητας. ΗCoca-Cola Τρία Έψιλον είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία μη- αλκοολούχων ποτών και μία από τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας μας. Hσυνολική επίδρασή μας για τη χώρα αντιστοιχεί στο 1,1% του ΑΕΠ. Στηρίζουμε τη στρατηγική που ακολουθούμε στην Ελλάδα σε 4 πυλώ- νες: δημιουργία αξίας για την Ελλάδα με επενδύσεις στην τοπική παραγωγή και στην εργασιακή απασχόληση, προ- ϊοντική καινοτομία για την ανάπτυξη της αγοράς, βιώσιμη ανάπτυξη και κα- θοριστική συμβολή στην κοινωνία, με ευκαιρίες στους νέους να μείνουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους εδώ. Μια αλυσίδα αξίας με αποτύπωμα σε ολόκληρη τη χώρα Σε 76,5 δισεκατομμύρια ευρώυπολο- γίζεται η συνολική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠαθροιστικά στα πενήντα χρόνια σε τιμές 2018 (1% του ΑΕΠ, κα- τά μέσο όρο το χρόνο). Είναι μια αξία που μένει στη χώρα, καθώς πρόκειται για ένα παραγωγικό και διανεμητικό μοντέλο που έχει επίκεντρο την Ελλά- δα, με την παραγωγή προϊόντων που εξάγονται σε 11 χώρες. Επιπλέον, την τελευταία πενταετία, έχουμε πραγμα- τοποιήσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 98 εκατομμύρια ευρώκαι αφορούν στην παραγωγική και διανεμητική δρα- στηριότητα. Έχουμε τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κλάδο αναψυκτικών και ποτών, δημιουργώντας το 2018 σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών, ενώαποτελούμε παράλληλα και τον μεγαλύτερο εργοδότη, απασχολώντας σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους. Συνολι- κά, απασχολούμε 1.500 εργαζομένους, σε 4 εργοστάσια, 16 γραφεία πωλήσεων και τα κεντρικά μας γραφεία. Διαθέτου- με τη μεγαλύτερη ομάδα πωλήσεων του κλάδου, με περισσότερα από 500 άτομα ανά την Ελλάδα. Ησυμβολή μας όμως στην απασχόληση ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των εργαζομένων μας, καθώς για κάθε μία άμεση θέση εργα- σίας, υποστηρίζονται άλλες 12 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Επενδύουμε στη Νέα Γενιά Επιδιώκουμε να εμπνέουμε και να εν- δυναμώνουμε τους νέους να δημιουρ- γήσουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ελ- λάδα. Με το RiseManagement Trainee Programme, δίνουμε εδώ και 29 χρόνια τη δυνατότητα σε ταλαντούχους νέους με δυνατότητες, να σταδιοδρομήσουν στην εταιρεία μας και να γίνουν τα ηγε- τικά στελέχη μας στο μέλλον. Με το Youth Empowered, το πιο ευρύ, ανοι- χτό δωρεάν πρόγραμμα του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της απασχολη- σιμότητας στην Ελλάδα, στόχος μας είναι να παρέχουμε σε 20.000 νέους ευκαιρίες και στήριξη, για να μείνουν και να εργαστούν στη χώρα μας. Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιδιώκουμε ναμεγαλώνουμε τηδρα- στηριότητάμας, μειώνοντας παράλλη- λα το περιβαλλοντικόμας αποτύπωμα. Από τονΜάιο του 2017, το 100%της ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύο- νται τα εργοστάσιάμας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εκπο- μπές διοξειδίου τουάνθρακααπό τη δραστηριότητάμας το 2018 μειώθηκαν κατά 50%σε σχέσημε το 2017. Είμα- στε οι πρώτοι στην Ελλάδαστον κλάδο τροφίμων και ποτών που χρησιμοποι- ήσαμε στις συσκευασίες μας το 2018 ανακυκλωμένο ΡΕΤ (r-PET). Όλες οι συσκευασίες μας είναι 100%ανακυκλώ- σιμες, προμηθευόμαστε συσκευασίες αλουμινίουμε ανακυκλωμένο υλικό σε ποσοστό 60%και προωθούμε τησυ- νολικήμείωσηπλαστικού και γυαλιού στις συσκευασίες μας. Έχουμε μειώσει κατά 23%κατάμέσο όρο το PET και κα- τά 12,5%το γυαλί στις συσκευασίες του ΦυσικούΜεταλλικούΝερούΑΥΡΑ, ενώ εξοικονομούμε 300 τόνους πλαστικού κάθε χρόνομε τιςφιάλες αναψυκτικών LightWeight. Οι νέες συσκευασίες αλουμινίου των αναψυκτικών μας είναι κατά 7,5%ελαφρύτερες και οι γυάλινες φιάλες μας είναι κατά 95%επιστρεφό- μενες. Καινοτομία γιαανάπτυξη της αγοράς με τους πελάτες, τους προμη- θευτές και τους καταναλωτές μας. Ανα- πτυσσόμαστε με άξονα ένα χαρτοφυλά- κιο προϊόντων, total beverage portfolio, που καλύπτει τις προτιμήσεις των κα- ταναλωτών 24ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό προϋποθέτει συ- νεχήπροσήλωσηστην καινοτομία, όχι μόνο στην ανάπτυξηπροϊόντων αλλά και στις διεργασίες μας (π.χ. διακίνηση), καθώς και στην οργάνωσήμας και στον τρόπο σκέψης μας, αναζητώντας συνε- χώς τρόπους να δημιουργούμε μεγα- λύτερηπροστιθέμενηαξίαμαζί με τους πελάτες μας για τη χώραμας. COCA-COLA ΤΡΊΑ ΈΨΙΛΟΝ 50 ΧΡΌΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=