Business News Magazine #25

businessfiles ΙΩΆΝΝΗΣΒ. ΚΑΛΟΓΕΡΌΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος τουΔ.Σ. και ΔιευθύνωνΣύμβουλος, BDOGreece Απαραίτητη η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Ποιες είναι αυτή τη στιγμή οι βασικές τάσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών; Επηρεάστηκε ο κλάδος αρχικά από την κρίση της πανδημίας και στη συνέχεια από την πληθωριστική κρίση που βιώνουμε; Θεωρούμε ότι οι κυριότερες προκλήσεις για τις ελεγκτικές εταιρείες στην ελληνική αγορά είναι δύο: αφενός, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που να ανταποκρίνεται στις διεθνείς επιταγές για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και την αντιμετώπιση κινδύνων, και αφετέρου, η εκπαίδευση του ελεγκτικού προσωπικού, η οποία γίνεται όλο και πιο εξειδικευμένη και απαιτητική. Να σημειωθεί ότι από 15/12/2022 έχει εφαρμογή τοΔιεθνές ΠρότυποΔιαχείρισης Ποιότητας (ISQM 1 & 2), το οποίο απαιτεί ακόμα υψηλότερο επίπεδο ποιότητας στις ελεγκτικές εργασίες. Οκλάδος μας αρχικά επηρεάστηκε από την πανδημία, αλλά προσαρμόστηκε γρήγορα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα (τηλεργασία, κ.λπ.). Σε ό,τι αφορά την πληθωριστική κρίση, δημιουργεί αβεβαιότητα στην οικονομία, καθυστερεί την ανάπτυξη και είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τους πελάτες μας και κατ’ επέκταση τον κλάδο μας. Ποια νέα στοιχεία έχουν προκύψει στο πλαίσιο των υψηλότερων απαιτήσεων όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση αλλά και πώς έχουν διαμορφώσει το τοπίο τα ESG κριτήρια και το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοδότησης; ΗΒιώσιμη Επιχειρηματικότητα θα είναι ημεγάλη πρόκληση του άμεσου μέλλοντος. Δεν βιώνουμε απλώς μια κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση και οι εταιρείες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι σχετικές επιπτώσεις θα είναι άμεσες και καθοριστικές. Οελεγκτικός κλάδος οφείλει και εκείνος με τη σειρά του να πείσει τις εταιρείες, προκειμένου να αναπτύξουν και να διατηρήσουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που θα ευδοκιμούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Είναι με έμπειρα και εξειδικευμένα μέλη σε όλο τοφάσμα της βιωσιμότητας (ESG): υπηρεσίες σχετικές με το κλίμα, τη διασφάλιση (ESGAssurance), την υποβολή εκθέσεων (ESG Reporting), τη στρατηγική (ESG Strategy), τη διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου (Human Capital Management), τις βιώσιμες κοινότητες (Sustainable Communities), τη χρηματοδότηση (Sustainable Finance) και την εφοδιαστική αλυσίδα (Sustainable Supply Chain). Το δίκτυο της BDO έχει συνάψει συμβάσεις-πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη ανάληψη έργων, είτε απευθείας είτε μέσω ειδικότερων διαγωνισμών παγκόσμιας εμβέλειας, που αφορούν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε πάνωαπό 36 τομείς πολιτικής. Η BDO Greece συμμετέχει σε πολλά από αυτά τα έργα, αποκτώντας έτσι πολύτιμη εμπειρία σε εξειδικευμένους και σύνθετους τομείς. Επιδιώκουμε την ακόμα μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχήμας, γεγονός που θα οδηγήσει μεταξύ άλλων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και προσέλκυσης ατόμων που εργάζονται στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, θα επιδιώξουμε τις συνεργασίες με εταιρείες Δημοσίου ενδιαφέροντος για όλο το φάσμα των ελεγκτικών και μη υπηρεσιών. Σημειώνουμε μάλιστα ότι θα γίνει υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χρήση 2023 ή 2024. Τέλος, θα προωθήσουμε περαιτέρω συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κανονιστική Συμμόρφωση των εταιρειών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. πολύ σημαντική η πίεση που έχει αρχίσει να ασκείται από τους επενδυτές, οι οποίοι πλέον εστιάζουν στο πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι εταιρείες για την κλιματική κρίση, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη διαφάνειαως προς τις εκθέσεις βιωσιμότητας, ενώπροωθούν πλέον επενδύσεις που στοχεύουν στους κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς, τους επαγγελματίες παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκτός από τις αλλαγές που θα πρέπει να επιφέρουμε οι ίδιοι στις εταιρείες μας, θα κληθούμε να πιστοποιήσουμε ότι όλα όσα ισχυρίζονται ότι εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, ισχύουν στην πραγματικότητα. Θα είμαστε επιφορτισμένοι με το έργο της διαφανούς μέτρησης, αναφοράς και επιβεβαίωσης. Ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι εταιρείες ελεγκτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη μέσω και του ταμείου Ανάκαμψης; Οι ελεγκτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία δανειοδότησης επιχειρηματικών επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε ως σύμβουλοι στην αρχική προετοιμασία του επενδυτικούφακέλου είτεως αξιολογητές των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων. Ησυμμετοχή ελεγκτικών εταιρειών σε οποιοδήποτε από τα δύο στάδια είναι πολύ σημαντική, καθώς διασφαλίζονται με τον μέγιστο δυνατό τρόπο τόσο το θετικό οικονομικό αποτύπωμα των σχεδίων αυτών όσο και η ύπαρξη των απαραίτητων κριτηρίων που τα καθιστούν επιλέξιμα. Η BDO συμμετέχει στη διαδικασία αυτή και ως αρχικός σύμβουλος και ως αξιολογητής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμμετοχή μας σε αυτά τα έργα δεν είναι απλώς μια νέα υπηρεσία που καλούμαστε να παρέχουμε, αλλά μια ουσιαστική συμβολή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή εξέλιξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και των ανθρώπινων δεξιοτήτων, καθώς και τον εν γένει κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό. Τι περιλαμβάνει το πλάνο της εταιρείας για τη συνέχεια; Πού έχετε επιλέξει να εστιάσετε όσον αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες; Αποτελεί βασικήμας στόχευσηη παροχή υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ), καθώς πλέον εργαζόμαστε, δημιουργούμε και αλληλεπιδρούμε ηλεκτρονικά. Επιπλέον, το δίκτυό μας έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ομάδα Οι ελεγκτικές εταιρείες μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία δανειοδότησης επιχειρηματικών επενδύσεων του Ταμείου Ανκάμψης, είτεως σύμβουλοι στην αρχική προετοιμασία του επενδυτικούφακέλου είτεως αξιολογητές των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων Συνέχεια στη σελίδα 34 32 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=