ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

19 Πώς «έκλεισε» το 2018 για την εταιρεία στην Ελλάδα και πώς «τρέχει» μέχρι στιγμής το 2019; Το 2018 ήταν η χρονιά-ορόσημο για εμάς. Ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης των 300 εκατομμυ- ρίων ευρώ για το μετασχηματισμό του εργοστασίου μας σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής για τις θερμαινόμενες ράβδους καπνού και μπήκαμε σε μια νέα εποχή. Επεκτεί- ναμε το δίκτυο της λιανικής μας, αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργούμε και χρειάστηκε να θέσουμε τις βάσεις για την αλλαγή της κουλτούρας μας εσωτερικά. Όλα αυτά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Το νέο προϊόν έχει τύχει σημαντικής αποδοχής από τους καπνιστές που θέ- λουν να κάνουν αυτή την αλλαγή στη ζωή τους, αφήνοντας πίσω το τσιγάρο. Περισσότεροι από 150.000 καπνιστές το έχουν επιλέξει και το μερίδιο του προϊόντος στην αγορά των καπνικών -το πρώτο τρίμηνο του 2019- είναι στο 8,7%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια αυξητική τάση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως στο δίκτυο της PMI σε πωλήσεις θερμαινόμενων ράβδων κα- πνού, μετά την Ιαπωνία και τη Λιθουανία. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία για την πορεία του IQOS στην ελληνική αγορά, καθώς και τους στόχους που έχετε ορίσει γι’ αυτό όσον αφορά τη συνέχεια; Το IQOS είχε μια ανταπόκριση που ξεπέρασε τις προσ- δοκίες μας. Και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λει- τουργούμε σε πολλά επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή αντιμετωπίστηκε με κάποια δυσπιστία, καθώς ήταν κάτι νέο και άγνωστο στην ελληνική αγορά, πολύ γρήγορα έφτασε να κατακτά ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Επενδύουμε πολύ στην ενημέρωση των καπνιστών προτού φτάσουν να αγοράσουν το προϊόν. Χρειάζεται να κατανοή- σουν τι σημαίνει αυτή η αλλαγή που θα κάνουν. Η εταιρεία παγκοσμίως επενδύει περισσότερο από το 60% των εμπο- ρικών της πόρων στο νέο προϊόν. Η ερευνητική προσπά- θεια της PMΙ συνεχίζεται εντατικά για την εμπεριστατω- μένη επιστημονική τεκμηρίωση αναφορικά με το προφίλ μειωμένου κινδύνου των νέων προϊόντων σε σχέση με το τσιγάρο που προκύπτει από την απουσία της καύσης. To 90% των πόρων μας για R&D διοχετεύεται στην ανάπτυξη smoke-free προϊόντων συμπληρώνοντας τα περισσότερα από 6 δισ. δολάρια που έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα. Ομοίως και εδώ στην Ελλάδα, όλη μας η επιχειρηματική ενέργεια επικεντρώνεται στο νέο προϊόν. Η πρόσφατη επίσημη είσοδος του IQOS στη σημαντική αγορά των ΗΠΑ τι σημαίνει για την ελληνική θυγατρική, δεδομένης και της μεγάλης επένδυσης του ομίλου στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου; Μπορεί να οδηγήσει σε νέες επενδυτικές κινήσεις; Για εμάς αυτή η ανακοίνωση του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο. Τόσο η μητρική εταιρεία Philip Morris International, όσο και εμείς στην Παπαστράτος, είμαστε αποφασισμένοι να αντικαταστήσουμε τα τσιγάρα με καλύτερα εναλλακτικά προϊόντα - που δεν καίγονται και δεν παράγουν καπνό τσι- γάρου- που συνδυάζουν εξελιγμένη τεχνολογία και βαθιά επιστημονική τεκμηρίωση. Στις ΗΠΑ υπάρχουν 40 εκα- τομμύρια καπνιστές, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά και να έχουν πρόσβαση σε καλύτερες εναλλακτικές σε σχέση με το τσιγάρο. Το εργοστάσιο και οι άνθρωποι της Παπαστράτος είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν κάθε νέα πρόκληση. Ποιο είναι το αποτύπωμα της Παπαστράτος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία; Η εταιρεία Παπαστράτος δημιουργεί μια σημαντική αλυσίδα αξίας, με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αξίζει να αναφέρω πως η εταιρεία έχει δια- θέσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις και πρωτο- βουλίες εταιρικής υπευθυνότητας από το 2009 μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για δράσεις για την ενδυνάμωση της γυναίκας, για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και δράσεις για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχει- ρηματικότητας στην Ελλάδα καθώς και ενέργειες για τη στήριξη των καπνοπαραγωγών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων. Πρόσφατη δράση μας σε αυτή την κατεύθυνση είναι η δωρεά προς το Λιμενικό Σώμα 5 σκαφών ειδικού τύπου, αξίας 2,4 εκατομ- μυρίων ευρώ, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος PMI Impact. Το 2019 αποφασίσαμε να επικεντρώσουμε την κοινωνική δράση μας στο τεράστιο θέμα της πρόλη- ψης απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Στις αρχές του έτους, δωρίσαμε 20 οχήματα στο πυροσβεστικό σώμα, αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ από τον Μάιο, σε συνερ- γασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ), υλοποι- ούμε 24 εκπαιδευτικές ημερίδες σε όλη την Ελλάδα για συμπολίτες μας, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα αυτοπροστασίας όταν έρχονται αντιμέτωποι με φυσικές καταστροφές. Ποιο είναι το σχόλιό σας για την ελληνική οικονομία; Μπορούμε να κάνουμε πλέον λόγο για σταδιακή επιστροφή σε πορεία ανάπτυξης ή απέχουμε ακόμη πολύ από κάτι τέτοιο; Θεωρώ πως οι οικονομικές συνθήκες απέχουν πολύ από το να χαρακτηρίζονται ιδανικές. Μπορώ, όμως, να αναγνωρί- σω δυνατότητες και προοπτικές για βελτίωση του κλίματος και για σταδιακή ανάπτυξη. Παράλληλα, πιστεύω ότι πάντο- τε υπάρχουν ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν. Η δι- κή μας περίπτωση είναι χαρακτηριστική. Επενδύσαμε στις δυνατότητες της Ελλάδας και των ταλαντούχων ανθρώπων της σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη, που όλα ήταν ρευ- στά. Καταφέραμε να φέρουμε αυτή την τεράστια επένδυση στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης, δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές για ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης. Χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες κινήσεις, μικρές και μεγά- λες επενδύσεις -με έντονο στοιχείο καινοτομίας, δημιουρ- γία νέων θέσεων εργασίας και πίστη στις δυνατότητές μας, προκειμένου η χώρα να ξαναβρεί το δρόμο της προς την πραγματική ανάπτυξη.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=