Όροι Χρήσης

 1. Η εταιρεία

H ιστοσελίδα www.direction.gr αποτελεί ιδιοκτησία της DIRECTION BUSINESS NETWORK με ΑΦΜ 800497000 – Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και εδρεύει στο Χαλάνδρι, Μ. Ασίας 43, ΤΚ 15233.

 1. Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου direction.gr

Οι παρόντες όροι αφορούν στη χρήση του διαδικτυακού τόπου της DIRECTION BUSINESS NETWORK που εφεξής θα αποκαλείται “direction.gr”, με το εμπεριεχόμενο σε αυτόν περιεχόμενο και τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες και διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις που υπάρχουν και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε κρίνει αυτό απαραίτητο χωρίς προειδοποίηση.

Αν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαδικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών, τότε οφείλει να μην αποδεχθεί τους όρους αυτούς, να μη χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο και να μη λάβει τις προσφερόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (α) επί μέρους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου direction.gr και (β) επί του δικτυακού τόπου και επί του σχετικού διακριτικού τίτλου, είναι ιδιοκτησία της DIRECTION BUSINESS NETWORK και προστατεύονται από το Ελληνικό δίκαιο, το Κοινοτικό Δίκαιο και από τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και το λογισμικό της έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο για την πιστοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 1. Υπηρεσίες και ευθύνη της εταιρείας

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για πιθανές φθορές που προκληθούν από οποιουδήποτε είδους χρήση του δικτυακού τόπου direction.gr ή / και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή/και από χρήση των υπηρεσιών της ή των πληροφοριών που περιέχονται στο direction.gr. Επιπλέον, η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του direction.gr.

Ο επισκέπτης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του direction.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών Ιnternet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του direction.gr

H DIRECTION BUSINESS NETWORK καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών και λοιπών στοιχείων που παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου, ωστόσο απεκδύεται κάθε ευθύνη και έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου και του ότι η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μπορεί να είναι συνεχής και οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά.

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα ή επικαιρότητα, καταλληλότητα ή εμπορευσιμότητα για οποιονδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο της, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου ‘direction.gr’. Παράλληλα, η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου.

Η εταιρεία θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν το χώρο, τα δεδομένα, τα e-mails και το περιεχόμενο του πελάτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την εταιρεία σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της εταιρείας, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του πελάτη. Σε καμία περίπτωση η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές που απορρέουν από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του χρήστη ή τη μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες ή τη δική του χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενούς, ειδικής ή παρόμοιας ζημίας.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης ή τις οποίες λαμβάνει ως μέλος, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου direction.gr εφόσον αποστέλλονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από την DIRECTION BUSINESS NETWORK.

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο προσωπικός υπολογιστής του επισκέπτη και οι δυνατότητες αυτού είναι ευθύνη του επισκέπτη.

H DIRECTION BUSINESS NETWORK αποθηκεύει πληροφορίες (cookies) στον υπολογιστή του χρήστη όταν επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο direction.gr, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης σε κάθε επίσκεψή του στον διαδικτυακό τόπο. Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα στην DIRECTION BUSINESS NETWORK να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών.

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να: 1) πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), 2) παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, 3) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στο νόμιμο πλαίσιο χρήσης. Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την παροχή των δωρεάν υπηρεσιών ή να μεταβάλει τη φύση και το περιεχόμενό τους.

 1. Διέπον δίκαιο – δωσιδικία και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του direction.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη αρμόδια για την επίλυση θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του direction.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί και δημοσιευτεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο.

 1. Όροι Συναλλαγών

Η χρήση της ιστοσελίδας direction.gr και οι προσφερόμενες υπηρεσίες διέπονται από Όρους Συναλλαγών, που εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές, είτε γραπτές είτε ηλεκτρονικές.

Με την αγορά συνδρομής, προϊόντος ή άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας από την DIRECTION BUSINESS NETWORK, κάθε χρήστης αποδέχεται τους Όρους Συναλλαγών.

 1. Συνδρομή – αγορά προϊόντος

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας για συνδρομή ή αγορά προϊόντος που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας direction.gr, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην DIRECTION BUSINESS NETWORK για την αποστολή του εντύπου ή ηλεκτρονικού δελτίου (newsletter) που έχει επιλέξει. Η εντολή συνδρομής ή αγοράς προϊόντος δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η DIRECTION BUSINESS NETWORK έχει το δικαίωμα να απορρίψει τις σχετικές εντολές.

 1. Τιμές

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών τιμών, ανά πάσα στιγμή.

 1. Τρόποι πληρωμής

Για την πληρωμή συνδρομής ή αγοράς προϊόντος που παραγγέλθηκε μέσω της ιστοσελίδας, είναι δυνατή η διενέργεια συναλλαγής είτε μέσω πιστωτικής, χρεωστικής καθώς και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, είτε μέσω κατάθεσης στους παρακάτω λογαριασμούς Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Ε.Τ.Ε., είτε με πληρωμή στα γραφεία της εταιρείας, μετρητοίς ή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

ALPHA BANK: 360-00-2320-006180

IBAN: GR04 0140 3600 3600 0232 0006 180

SWIFT: CRBAGRAAXXX

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6723-126997-578

IBAN: GR94 0171 7230 0067 2312 6997 578

SWIFT: PIRBGRAA

EUROBANK: 0026 0218 84 0200977017

IBAN: GR22 0260 2180 0008 4020 0977 017

SWIFT: EFGBGRAA

ETE: 182/440299-57

IBAN: GR58 0110 1820 0000 1824 4029 957

SWIFT: ETHNGRAA

Πριν από την εξόφληση της συνδρομής ή αγοράς προϊόντος που παραγγέλθηκε, η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν υποχρεούται να αποστείλει το έντυπο ή ηλεκτρονικό δελτίο στο συνδρομητή.

Η συναλλαγή μέσω πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσω του περιβάλλοντος της τράπεζας ALPHA BANK και η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά τη συναλλαγή.

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, δικαιούται για λόγους διασφάλισης να ακυρώσει τη συνδρομή.

 1. Επιβεβαίωση της συνδρομής ή αγοράς εντύπου

Σε περίπτωση συνδρομής ή αγοράς εντύπου μέσω της ιστοσελίδας της DIRECTION BUSINESS NETWORK (direction.gr), ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση μέσω e-mail και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό και μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα, την DIRECTION BUSINESS NETWORK για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με τη συνδρομή ή την αγορά εντύπου που καταχωρίσθηκε. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

 1. Αποστολή προϊόντων συνδρομής

Τα ηλεκτρονικά δελτία (newsletters) αποστέλλονται στο συνδρομητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Τα έντυπα αποστέλλονται στο συνδρομητή ταχυδρομικώς ή μέσω courier. Ο συνδρομητής επίσης μπορεί να τα παραλαμβάνει και από τα γραφεία της επιχείρησης.

 1. Ακυρώσεις – αλλαγές

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης μίας συνδρομής ή αγοράς προϊόντος είναι δυνατή εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης, βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.

Πριν από κάθε αίτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους σχετικούς όρους και περιορισμούς.

Η χρέωση υπέρ της DIRECTION BUSINESS NETWORK (κόστος υπηρεσίας για την αλλαγή – ακύρωση) ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Ακυρωτικό κόστος εσωτερικού: 10 €
 2. Ακυρωτικό κόστος εξωτερικού: 20 €

Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται από 10 έως και 50 ημέρες από την ημέρα παράδοσης της αίτησης ακύρωσης και αφού προηγουμένως ο χρήστης έχει επιστρέψει τα έντυπα.

Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα της DIRECTION BUSINESS NETWORK, δεν χρεώνονται ακυρωτικά και δεν επιβάλλεται επιπλέον κόστος υπηρεσίας.

 1. Αποκλεισμός ευθύνης

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:

 • Τη μη διαθεσιμότητα του εκάστοτε προϊόντος.
 • Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.
 1. Ευθύνη του χρήστη

Για τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ο χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους για λογαριασμό του.

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και ακολουθώντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς, κερδοσκοπικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών του.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας direction.gr ανήκει αποκλειστικά στην DIRECTION BUSINESS NETWORK.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχo του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

 1. Τροποποίηση – Ανανέωση των Όρων Συναλλαγών

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.

 1. Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. H DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά τη συναλλαγή. Επίσης, η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν τηρεί ή αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στη βάση δεδομένων της.

 1. Διάφορα

Η αποστολή ενημερωτικών προσφορών και πληροφοριών (e-mail, sms) προς εσάς, γίνεται κατόπιν συγκατάθεσής σας, ενώ έχετε τη δυνατότητα να μας δηλώσετε οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιες προσφορές και υπηρεσίες.